برگي از تاريخ

 

  اسناد جنبش فدايي  
 

معرفی کتاب جمع بندی مبارزات سی ساله اخير درايران

 
 

پيشاهنگ انقلاب ورهبری خلق

بيژن جزنی

 

رابطه جنبش انقلابی مسلحانه باخلق

           « رابطه پيشاهنگ باتوده »


بيژن جزنی

  درباره آگاهی وخودانگيختگی
بيژن جزنی

 

درباره مارکسيسم انقلابی و مارکسيسم بورژوازی


بيژن جزنی

  درباره روانشناسی اجتماعی
بيژن جزنی
  مسائل جنبش ضداستعماری و آزاديبخش خلق ايران و عمده ترين وظايف کمونيست های ايران درشرايط کنونی بيژن جزنی
 

مبرم ترين مسائل جنبش انقلابی ما در لحظه کنونی

- خصوصيات سيستم اقتصادی و اجتماعی مستقر در ايران.

- شعار استراتژيک مرحله ای جنبش انقلابی ما

- عمليات قهر آميز اساس و محور ديگر اشکال مبارزاتی

-  خصوصيات عمده اپورتونيسم در جنبش ما


بيژن جزني
 

حزب طبقه کارگر ايران


بيژن جزني
 

مشی سياسی و  کار توده ای


بيژن جزني
  وحدت و نقش استراتژيک چريک های فدائی خلق
بيژن جزني
  طرح جامعه شناسي و مباني استراتژيك جنبش انقلابي ايران
بيژن جزني
 

جمعبندي مبارزات سي ساله اخير ايران / بخش اول


بيژن جزني
  چگونه مبارزه مسلحانه توده اي مي شود
بيژن جزني
  ماركسيسم اسلامي يا اسلام ماركسيستي
بيژن جزني
  نامه اي از زندان
بيژن جزني
  آن چه يك انقلابي بايد بداند

اكبر صفايي فراهاني

  ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاء
امير پرويز پويان
 

بازگشت به ناكجا آباد   و    برگرديم


امير پرويز پويان
 

استحاله


امير پرويز پويان
  تحليل از يكسال جنگ چريكي در شهر و كوه
حميد اشرف
  جمعبندي سه ساله
حميد اشرف
  رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی ايران
حميدمومنی
  پاسخ به فرصت طلبان درمورد « مبارزه مسلحانه - هم استراتژی هم تاکتيک»
حميد مومنی
  مقدمه اي بر تاريخ
حميد مومني
 

درباره چوب بدست های ورزيل


بهروز دهقانی
 

علل، نحوه تشكيل و سير تاريخي جريانات منشعب از حزب توده ايران


 ٩۱ بهمن سال ۱۳۵۳

  نوعي از هنر ، نوعي از انديشه
سعيد سلطانپور
  هنر مقاومت / گفتگويي با سعيد سلطانپور
سعيد سلطانپور
  آذربايجان در جنبش مشروطه
صمد بهرنگي
  فرياد هاي بند
حسين صدرايي (اقدامي)
 

کنسرو فلسفه


حسين صدرايي (اقدامي)
 

برگ هايي از تاريخ جنبش فدايي

 

 
 

فولاد  آبديده می شود

 


سازمان چريک های فدايي خلق ايران - شاخه خوزستان/ دی ماه 1358
   بهروز سليمانی مبارز كمونيست و مدافع پيگيرحقوق خلق كرد
سازمان اتحادفداييان خلق ايران
 

طرح مشترک خودمختاری هيئت نمايندگی خلق کرد/آذر58


 
  مبارزه درلرستان/سازمان چريکهای فدايي خلق ايران/بهمن 57
 
  چهار شهيد - به ياد توماج ، مختوم ، جرجانی ، واحدی - ترکمن ها
 
   هشت8  تير
سازمان اتحادفداييان خلق ايران
  گروه دکتر اعظمی و ياران
سازمان اتحادفداييان خلق ايران
  انشعاب اقليت - اکثريت
سازمان اتحادفداييان خلق ايران
 

جنگ اول گنبد ( فروردين ١٣٥٨ )


سازمان اتحادفداييان خلق ايران

 

چشمهاي روشن مادر


   فاطي

به ياد بيژن جزنی    بخش اول       بخش دوم
   حميد نعيمی

بيژن جزني- زندگي و فعاليت هاي او


   محمد حسين خسرو پناه

 

فدايي خلق حسن نوروزي ، فرزند راستين مردم


سازمان اتحادفداييان خلق ايران
  يادداشت هايي درباره رفيق بيژن جزني ، سياهکل ، بنيان گذاری سازمان چريک های فدايي خلق ايران در وبلاگ هاي ايران
 

 

رفيق مجيد احمدزاده

اولين دانشجوی شهيد دانشگاه صنعتی


تروريسم دولتی : حذف فيزيکی مخالفان سياسی درسال های 1354-1352

بازنگری حادثه قتل بيژن جزنی و هشت زندانی سياسی ديگر از آغاز تا پايان


 سازمان اتحادفداييان خلق ايران


به نقل از نشريه شماره 12 نگين ، سال 1379

تنظيم مجدد : سازمان اتحادفداييان خلق ايران – تابستان 1383