پيرامون کتاب «چريکهاي فدايي خلق»

چندي پيش، از سوي "موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي" که نهادي وابسته به جمهوري اسلامي است، کتابي تحت عنوان "چريکهاي فدايي خلق" انتشار يافته و در آن، از جنبش فداييان خلق ايران در فاصله زماني شکل‌گيري اين جنبش تا بهمن ماه ۱۳۵۷، يک تصوير تاريخي ارائه شده است. اگرچه نويسنده اين کتاب شخصي با نام آقاي محمود نادري معرفي شده است، اما سابقه "موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي" و اتکاي اثر منتشره به اسنادي که در مالکيت انحصاري وزارت اطلاعات قرار دارند، نشانه‌اي است بر اين گمان که کتاب مهر حکومت برخود دارد.

پيرامون اين کتاب اظهار نظرهای گوناگونی از سوی سازمانها و افراد، با ديدگاههای مختلف و گاه متضاد، صورت گرفته است. مجموعه زير تلاشی است برای گردآوری اين نظرات


بيانيه مشترک پيرامون کتاب "چريکهاي فدايي خلق"
کميته مرکزي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
هيئت سياسي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
 


“رويداد سياهکل”: نابالغی خود خواسته - ژانويه، فوريه 2009

بخش اول          بخش دوم          بخش سوم          بخش چهارم

جمشيد طاهر‌ی‌پور


کتابي که وزارت اطلاعات را رسوا کرد - شنبه ۱۹ بهمن ۱٣٨۷ - ۷ فوريه ۲۰۰۹

بهروز خليق


نگاهی به واکنش سازمان اکثريت و اتحاد فدائيان به انتشار کتاب "چريک های فدائی خلق" -  ژانويه ۲۰۰۹
جعفر بهکيش


وقتي حقيقت هدف نيست ژانويه 2009

الاهه بقراط


چه کساني چريک فدايي خلق شدند و چرا؟ - 28/12/2008

بيژن بيقرار


در افشاي ادعاي وزارت اطلاعات: چريکهاي فدائي خلق در «چنبره ساواک» - 28/12/2008

فريبرز سنجري


گفتگوي علي رضايي با ايرج والا در باره کتاب «چريک‌هاي فدايي خلق» - 20/12/2008

جعل مضاعف تاريخ - 28 اکتبر 2008
محسن نوربخش


باز هم در باره «تاريخ» سازي شکنجه گران -۱۵ دسامبر ۲۰۰۸
فريبرز سنجري


نقدی بر يک بيانيه - ۱۲ نوامبر ۲۰۰۸

بيژن بيقرار


وقتي ليبرال‌ها تاريخ مي‌نويسند - ۷ نوامبر ۲۰۰٨
سيامک پورجزنی

براي فرزندان من اشک تمساح نريزيد  - ۱ نوامبر ۲۰۰٨
فاطمه سعيدي (مادر شايگان)


رژيم می خواهد حافظه تاريخی مردم را پاک و به شيوه مطلوب خود بسازد

اصغر ايزدی


تلاشهای مذبوحانه وزارت اطلاعات برای مخدوش کردن سیمای درخشان چریکهای فدایی خلق، طی سالهای پس از رستاخیز سياهکل تا بهمن 1357 - چهار شنبه 8 آبان 1387(29 اکتبر 2008)

چريکهای فدائی خلق ايران


در افشای تاريخ نويسی جلادان بر عليه چريکهای فدائی خلق

چريکهای فدائی خلق ايران


تاريخ نويسی به شيوه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

سازمان فدائيان - اقليت


در باره کتاب "چريکهاي فدايي خلق"
فرخ نگهدار